MENU
Aula_close Layer 1

Undervisningens organisering

Undervisningens organisering på Ny Holte Skole

Formål

- Med afsæt i skolens charter og kommunens børn og unge politik ønsker vi, at elever, forældre og skolen i samarbejde skaber den bedst mulige ramme for elevernes læring, sundhed og trivsel

Elevernes placering i klasser [Folkeskoleloven, § 25]

- Skolen tilstræber, at der på klassetrinnet dannes klasser med ligelig fordeling af eleverne i forhold til køn og kendte forhold, der kan have betydning for klassens sammenhængskraft.

- Skolen tilstræber gennem samarbejde med de institutioner, der afleverer børn til skolen, at danne sig indtryk et af børnene med henblik på den bedst mulige klassedannelse.

- Skolen tilstræber, så tidligt som muligt, at orientere og høre skolebestyrelsen og forældrene, hvis elevtallet, pædagogiske eller faglige forhold nødvendiggør nye klassedannelser.

Holddannelse [Folkeskoleloven, § 25a]

- Skolen tilstræber at anvende holddannelse på tværs af klasser og klassetrin, når det kan fremme elevernes læring, trivsel og motivation, samt fællesskabet på skolen.

- Skolen tilstræber, at elevernes synspunkter inddrages i holddannelsen, og at grundlaget for holdplaceringen er tydelig for den enkelte elev.

- Skolen tilstræber at evaluere holddannelsen løbende.

Skoledagens længde

- Skoledagen tilrettelægges så undervisningen begynder kl. 8.00 og afsluttes så tidligt som muligt flest mulige dage af hensyn til elevernes fritidsliv.

Skemalægning

- Skemalægningen har som mål at sikre eleverne en både sammenhængende og varieret skoledag.

- Skoledagen planlægges under hensyntagen til elevernes behov for pauser og tid til at spise.

- Skolen tilstræber, at skemaet og evt. skemaændringer er kendt af elever, forældre, skolens medarbejdere, ledelse og relevante samarbejdspartnere. 

- Skolen tilstræber, at undervisningen parallellægges på årgangen i hovedfagene dansk og matematik

 Vikardækning

- Skolen tilstræber et højt fagligt niveau i undervisningen ved vikardækning.

- Skolen tilstræber, at kendt fravær dækkes af, for eleverne, kendte lærere.

- Skolen tilstræber generelt at fravær dækkes af uddannet personale.

- Skolen tilstræber en vedvarende og sammenhængende vikardækning ved en undervisers længerevarende fravær.

 Tema- og fordybelsesforløb

- Skolen tilstræber, at tema- og fordybelsesforløb muliggør samarbejde på tværs af årgange og klassetrin.

- Skolen tilstræber, at tema- og fordybelsesforløb fastlægges i skolens årsplan inden skoleårets begyndelse.

- Skolen tilstræber at inddrage forældre og andre med særlig viden om emnet i både planlægning og gennemførelse af tema- og fordybelsesforløb.

- Skolen tilstræber at informere hjemmene i god tid om tema- og fordybelsesforløbs formål, indhold og organisering og om eventuelle ændringer i elevernes mødetid.

- Skolen tilstræber, at der i organiseringen af tema- og fordybelsesforløb tages specielt hensyn til elever, der har det svært med opbruddet i skolens faste struktur.

Elevernes lektiehjælp, faglige fordybelse og træning [Folkeskoleloven, §15, stk. 2]

- Skolen tilstræber at integrere lektiehjælp og faglig fordybelse i både den faglige og den understøttende undervisning.

- Skolen tilstræber, at lektiehjælp og faglig fordybelse støtter eleverne bedst muligt i at realisere deres individuelle læringsmål.

- Skolen tilstræber, at lektiehjælp og faglig fordybelse understøtter elevernes sociale kompetencer, tiltro til egne evner og motivation for at gå i skole.

 Elevernes faglige aktiviteter i hjemmet

- Skolen tilstræber at involvere hjemmet i elevernes læring med opgaver og ideer til hjemmeaktiviteter, der understøtter den faglige læring.

- Skolen tilstræber, at elevernes hjemmeaktiviteter

  • er motiverende
  • inddrager forældrene
  • viser forældrene, hvad eleven lærer i skolen

- Eleverne opmuntres til daglig faglig træning og fordybelse i hjemmet, ikke mindst i forhold til læsning.

Motion og bevægelse [Folkeskoleloven, § 15, stk. 1]

- Skolen tilstræber, at motion og bevægelse inddrages hver dag i undervisningen.

- Skolen tilstræber, at motion og bevægelse i undervisningen er varieret og sjovt for eleverne.

 Valgfag i udskolingen [Folkeskoleloven, § 9]

- Skolen tilstræber, at udbuddet af valgfag er alsidigt og tilgodeser, at eleverne udfordres både fagligt og kreativt.

- Skolen tilstræber at samarbejde med øvrige folkeskoler, foreningsliv og ungdomsskoler om udbuddet af valgfag.

- Skolen tilstræber at tage eleverne med på råd, når skolens udbud af valgfag bestemmes.

Understøttende undervisning

- Tiden til understøttende undervisning anvendes primært til faglig fordybelse, lektiehjælp og understøttelse af at eleverne kan indgå i mere interesse og nysgerrighedsbåret undervisning.

Evaluering

- Princippet evalueres en gang årligt i skolebestyrelsen.

- Finder skolebestyrelsen anledning til ændringer i princippet involveres MED udvalg og/eller elevrådet.

De formelle rammer

Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper som af kommunens mål og rammer samt Folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i § 44, stk. 2, at ”Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om 1) undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, understøttende undervisning, holddannelse, samarbejder efter § 3, stk. 4, 1. pkt., eventuel undervisning efter § 5, stk. 4, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser.”