MENU
Aula_close Layer 1

Underretning af hjemmet

Underretning af hjemmet om elevernes udbytte af undervisningen på Ny Holte Skole

Formål

- Med afsæt i skolens charter og kommunens børn og unge politik ønsker vi, at elever, forældre og skolen i samarbejde skaber den bedst mulige ramme for elevernes læring, sundhed og trivsel

- Underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen skal sikre forældrene løbende og fyldestgørende orientering om deres barns faglige og trivselsmæssige udvikling.

 - Underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen skal sikre forældrene et grundlag for at bidrage til deres barns læring og trivsel.

 Mål

Det er målet:
- at underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen er retvisende

 - at underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen hjælper skolen og forældrene til sammen at forebygge og løse faglige og trivselsmæssige problemer.

 - at elevplanen er en del af underretningen af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen og at den giver forældrene og eleven et retvisende billede af elevens faglige udbytte og trivsel.

 Skolens ansvar

- Skolen tilstræber at give forældrene en løbende og fyldestgørende viden om elevens udvikling i alle fag hvert år.

 - Skolen tilstræber at give forældrene viden om, hvordan de i hjemmet kan støtte deres barns læring.

 - Skolen tilstræber at udarbejde løbende opdatering af elevplanerne i de af skolen valgte værktøjer som f.eks. MeeBook.

 - Skolen tilstræber, at elevplanerne giver et fyldestgørende billede af den enkelte elevs faglige udbytte og trivsel samt af de konkrete mål, der sættes for elevens udvikling.

 - Skolen tilstræber, at indholdet i elevplanen bygger på samtaler med eleven.

 - Skolen tager, i sin orientering af forældrene om elevens udbytte af undervisningen, hensyn til forældrenes forskellige forudsætninger.

 - Skolen tilstræber at elevplanerne er tilgængelige i f.eks. MeeBook, så forældrene kan bruge det som forberedelse til skole-hjem-samtalerne, og sørger for opdatering efter samtalen ift. mål og aftaler.

Forældrenes ansvar

- Forældrene tilstræber at have en løbende dialog med deres barn om barnets mål og udbytte af undervisningen.

 - Forældrene følger efter bedste evne op på indgåede aftaler om, hvordan de skal støtte deres barns læring.

 

- Forældrene er ansvarlige for at følge skolens anvisninger i forhold til oprettelse af profil i de af skolen valgte læringsplatforme som f.eks. MeeBook, således at de kan tilgå deres barns elevplaner.

 - Forældrene tilstræber at holde sig orienteret om indholdet i elevplanen.


Evaluering

- Én gang årligt drøftes kvaliteten af underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen på et trivselsforældre/kontaktforældremøde

- Én gang årligt drøftes kvaliteten af underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen i elevrådet

 - Én gang årligt drøftes kvaliteten af underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen på et skolebestyrelsesmøde
 

De formelle rammer


Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper som af kommunens mål og rammer samt folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i § 13:
"Eleverne og forældrene, jf. § 54, skal regelmæssigt underrettes om lærernes og eventuelt skolens leders syn på elevernes udbytte af skolegangen. Forældrene skal underrettes skriftligt om resultaterne af test”. I § 13 b står der om elevplaner: "Som led i den løbende evaluering, jf. § 13, stk. 2, skal der for hver elev fra børnehaveklassen til og med 9. klassetrin udarbejdes en elevplan. Elevplanen skal for eleverne i børnehaveklassen til og med 8. klassetrin indeholde individuelle mål og status for elevens læring og en beskrivelse af, hvordan der skal følges op herpå." I § 13 b, stk. 5 uddybes form og forældreinddragelse: "Elevplaner skal være digitale. Elevplanen skal gøres tilgængelig for elevens forældre digitalt og opdateres mindst en gang hvert skoleår. Forældre skal endvidere efter anmodning modtage en udskrift af den digitale elevplan."

 Vedtaget på skolebestyrelsesmøde d. 21. juni 2016