MENU
Aula_close Layer 1

Skolebestyrelsens arbejde

Skolebestyrelsen har et selvstændigt ansvar for skolen inden for de rammer, folkeskoleloven og den kommunale styrelseslov tilsiger.

Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolens virksomhed, fastsætter principper for skolens virksomhed, godkender skolens målsætningsarbejde og udviklingsplan, herunder Virksomhedsplanen, skolens budget og økonomi, fordeling af de tildelte ressourcer, undervisningsmidler, kan udarbejde forslag om læseplaner og forsøgs- og udviklingsarbejder, deltager i ansættelse af personalet, udtaler sig til kommunalbestyrelsen om alle forhold vedr. skolen og besvarer spørgsmål fra kommunalbestyrelsen vedr. skolen.

Ny Holte Skoles bestyrelse går aktivt ind i skolens arbejde og støtter op omkring forældresamarbejdet og skolens udvikling generelt. Bestyrelsen har været en stor del af processen og udarbejdelsen af skolens Charter og taget initiativ til og udarbejdet indskoling- og udskolingspjece, mobbe- og trivselspolitik, trivselsforældrepjece, lektiepolitik, alkoholpolitik samt trafikpolitik. Bestyrelsen har hvert år workshop for kommende 0.klasser og afholder flere gange om året temaaftener for skolens forældre og ansatte.