MENU
Aula_close Layer 1

Fritidsordningens virksomhed

Fritidsordningens virksomhed på Ny Holte Skole

Formål:

- Med afsæt i skolens charter og kommunens børn og unge politik ønsker vi, at elever, forældre og skolen i samarbejde skaber den bedst mulige ramme for elevernes læring, sundhed og trivsel 

- Skolefritidsordningen skal være med til at skabe en tryg, meningsfuld og varieret dag for eleverne og styrke elevernes alsidige, sociale og personlige udvikling.

Mål:

- At skolefritidsordningen tilbyder aktiviteter, der balancerer hensynet til den samlede gruppe og den enkelte elevs behov.

- At skolefritidsordningen tilbyder eleverne aktiviteter, der stimulerer nysgerrighed, leg og fællesskab.

- At skolefritidsordningen tilstræber, at eleverne dagligt tilbydes relevante udendørs aktiviteter og bevægelsesaktiviteter med opmærksomhed på at udnytte faciliteter og ressourcer i lokalområdet. 

- At skolefritidsordningen samarbejder i relevant omfang med forældrene, f.eks. klassens kontaktforældre, om den overordnede tilrettelæggelse af aktiviteterne.

- At skolefritidsordningens personale bidrager til elevernes elevplaner i forhold til elevernes alsidige, sociale og personlige udvikling og deltager så vidt muligt i skole-hjem-samtalerne.

- At skolefritidsordningen er en aktiv part i brobygningen mellem børnehave og børnehaveklasse.

- At kommunikationen mellem skolefritidsordningen og hjemmene følger skolens princip for kommunikationen mellem skole og hjem.

Evaluering:

- Der evalueres ”efter en fast turnus jf. bestyrelsens årshjul” i skolebestyrelsen

De formelle rammer:

Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper som af kommunens mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne samt Folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i §40, stk. 4, at ”Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør en mål - og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne, jf. § 3, stk. 7, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler. Undervisningsministeren fastsætter regler om krav til indholdet af mål - og indholdsbeskrivelserne.” Og i §44, stk. 2”Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om [….] skolefritidsordningens virksomhed.”

Vedtaget på skolebestyrelsesmøde d. 21. juni 2016

Revideret og vedtaget på skolebestyrelsesmøde d. 26. november 2018