MENU
Aula_close Layer 1

Arbejdets fordeling mellem medarbejderne

Arbejdets fordeling mellem medarbejderne

 

Formål

- At elever, forældre og skolen i samarbejde skaber de bedste rammer for elevernes læring, sundhed og trivsel.

- At arbejdsfordelingen skal tage afsæt i skolens charter, kommunens børn- og ungepolitik samt de fastsatte landspolitiske mål for kompetencedækning; 2018/19: 40% - 2020/21: 95%.

- At sikre et fagligt og socialt udviklende miljø for det pædagogiske personale.

Mål:

- At al fagopdelt undervisning så vidt muligt varetages af lærere med undervisningskompetence i de fag, de underviser i. Her menes undervisere, der enten har undervisningskompetence i faget fra læreruddannelsen eller har opnået tilsvarende faglige kompetencer fra efteruddannelse.

- At det tilstræbes, at der er en højt kvalificeret varetagelse af de opgaver, der ligger ud over den fagopdelte undervisning, fx AKT, læsevejledning, understøttende undervisning, samarbejde med eksterne parter, mv.

- At det tilstræbes, at medarbejderstaben sammensættes mangfoldigt med hensyn til eksempelvis anciennitet, alder og køn.

- At i fordeling af arbejdsopgaver skal der, så vidt muligt, lægges vægt på vurderinger af opgavens indhold og omfang, medarbejderens erfaring og kompetence samt klassens sammensætning.

-At der anvendes et minimum af ufaglærte vikarer

Evaluering:

- Princippet evalueres en gang årligt i skolebestyrelsen

De formelle rammer:

Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper som af kommunens mål og rammer samt Folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i § 45, stk. 2, at ”Skolelederen leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte og træffer alle konkrete beslutninger vedrørende skolens elever. Lederens konkrete beslutninger vedrørende skolens elever inden for de mål og rammer og principper, som kommunalbestyrelsen henholdsvis skolebestyrelsen har fastsat, kan ikke behandles af kommunalbestyrelsen”. 

Vedtaget på skolebestyrelsesmøde d. 21. juni 2016

Evalueret, opdateret og vedtaget på skolebestyrelsesmøde 30. september 2019