MENU
Aula_close Layer 1

Samarbejde og kommunikation mellem skole og hjem

Samarbejde og kommunikation mellem skole og hjem på Ny Holte Skole

Formål

 • Med afsæt i skolens charter og kommunens børn- og ungepolitik ønsker vi, at elever, forældre og skolen i samarbejde skaber den bedst mulige ramme for elevernes læring, sundhed og trivsel
 • Skole-hjem samarbejdet skal bygge på gensidig tillid, åbenhed, forståelse og respekt
   
 • Kommunikationen mellem skole og hjem skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling, så alle elever trives og bliver så dygtige, de kan
   
  Mål
 • At elever og forældre påtager sig medansvar for elevernes læring, sundhed og trivsel
 • At kommunikationen mellem skole og hjem opleves af alle parter som anerkendende, åben og respektfuld
 • At alle forældre og ansatte kender skolens retningslinjer for, hvem de skal kontakte i forskellige situationer
 • At det er let for alle forældre at holde sig opdateret omkring såvel de praktiske som de indholdsmæssige dele af deres barns skolegang
 • At skolen er orienteret om væsentlige forhold i familien, som har betydning for elevens skolegang

Skolens ansvar

 • At sikre, at alle forældre er informerede om, hvem de skal kontakte i forskellige situationer samt hvilke træffetider, der er gældende
 • At informere en elevs forældre så hurtigt som muligt, hvis der opstår faglige eller trivselsmæssige bekymringer, herunder fravær
 • At håndtere bekymringer og evt. utilfredshed fra forældre så hurtigt som muligt med henblik på en tilfredsstillende løsning for begge parter
 • At kommunikere tydeligt og rettidigt til forældrene

Forældrenes ansvar

 • At kontakte skolens ansatte inden for deres træffetider
 • At holde sig orienteret om deres barns skolegang via skolens elektroniske værktøjer og kontakter skolen, hvis de er i tvivl om noget
 • At orientere skolen, hvis der er væsentlige forhold i familien, som har betydning for elevens skolegang
 • At tage direkte kontakt til de involverede medarbejdere i tilfælde, hvor der er forhold/spørgsmål vedr. deres barns skolegang. Opleves det ikke, at der findes en tilfredsstillende løsning tages kontakt til den relevante afdelingsleder
 • At rette henvendelse til skolebestyrelsen, hvis de oplever, at principper, værdiregelsæt, antimobbestrategi og ordensregler, som skolebestyrelsen har fastsat, ikke efterleves
 • At tage direkte kontakt  til et andet barns forældre, såfremt der opleves konflikter mellem eget barn og dette andet barn, med henblik på løsning af konflikten. Relevante ansatte på skolen bør inddrages, hvis det vurderes at kunne bidrage til løsning af konflikten.

  Evaluering
 • Én gang årligt drøftes kvaliteten af samarbejdet og kommunikationen på et trivsels-/kontaktforældremøde
 • Én gang årligt drøftes kvaliteten af samarbejdet og kommunikationen på et elevrådsmøde
 • Én gang årligt drøftes kvaliteten af samarbejdet og kommunikationen på et skolebestyrelsesmøde

 De formelle rammer:

Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper som af kommunens mål og rammer samt folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i § 2, stk. 3 at: ”Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål”.