MENU
Aula_close Layer 1

Lejrskoler og skolerejser

Lejrskole og skolerejser

Formål

- Formålet med lejrskoler er at støtte og udbygge det daglige undervisningsarbejde samt støtte, udbygge og fastholde fællesskabet i en klasse. Lejrskoler har således et oplevelsesmæssigt, et fagligt og et socialt sigte og skal styrke sammenhængskraften i klassen/på årgangen og mellem skolen og samfundet.

- Lejrskoler er at betragte som væsentlige elementer i den samlede skolegang, og det er obligatorisk for eleverne at deltage i dem.

Lejrskoler:

- Lejrskolerne tilrettelægges, så der er et fagligt indhold og en målsætning, som skal sikre, at eleverne får en lærerig oplevelse samtidig med, at man får styrket det sociale sammenhold

Der afholdes lejrskoler på Ny Holte Skole på følgende årgange:

3. årgang: 3 dage/2 overnatninger – Lejrtur med lærere/pædagoger

6. årgang: 2 dage/1 overnatning – Lejrskole med forældreovernatning

8. årgang: 5 dage/4 overnatninger – Lejrskole med lærere/pædagoger

Lejrskolerne kan foretages klassevis eller fælles for hele årgangen. 

Forældreovernatning:

- Formål: At elever, forældre og medarbejdere får mulighed for at styrke sociale relationer med henblik på, at forbedre samarbejdet i klassen og på årgangen.

- På 6. årgang arrangeres lejrskole, hvor lærere og forældre kan deltage i skoletiden, og forældrene deltager efter skoletids ophør.

Økonomi:

- De almindelige økonomiske rammer er utilstrækkelige for afholdelse af lejrskoler udenlands, med mindre der bliver tilført økonomisk støtte udefra. Det er skolebestyrelsens opfattelse, at brug af klassekasser/ forældrebidrag til dækning af rejseudgifter er uforenelige med den af undervisningsministeriet udsendte vejledning. Forældrenes økonomiske bidrag til lejrskoler er begrænset til kosttilskud efter Statens Husholdningsråds takster.

Skolerejser:

Skolerejser er ikke obligatoriske for eleverne, fordi der er tale om et supplement eller et alternativ til undervisningen. Ønskes en skolerejse gennemført, kræves en godkendelse fra skolens ledelse efter forelæggelse for skolebestyrelsen.

Evaluering

- Princippet evalueres en gang årligt i skolebestyrelsen

Finder skolebestyrelsen anledning til ændringer i princippet involveres MED udvalg og/eller elevrådet.

De formelle rammer

Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper som af kommunens mål og rammer samt Folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i § 44, stk. 2, at ”Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om 1) undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, understøttende undervisning, holddannelse, samarbejder efter § 3, stk. 4, 1. pkt., eventuel undervisning efter § 5, stk. 4, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser.”

Godkendt i skolebestyrelsen januar 2018!