MENU
Aula_close Layer 1

Åben skole

Åben Skole på Ny Holte Skole

Formål

 - Med afsæt i skolens charter og kommunens børn og unge politik ønsker vi, at elever, forældre og skolen i samarbejde skaber den bedst mulige ramme for elevernes læring, sundhed og trivsel

- Den åbne skole skal med udgangspunktet i de mål, skolen opstiller for elevernes læring, trivsel og sundhed have et særligt fokus på, at alle elevers nysgerrighed, fordybelse og engagement understøttes.

- Den åbne skole skal, gennem samarbejdet med det omgivende samfund, styrke den lokale sammenhængskraft og introducere eleverne til fritids- og fremtidsmuligheder.

 Mål:

 - At aktiviteterne i samarbejdet imellem skole og det omgivende samfund, bidrager til at opfylde Fælles Mål og har en klar kobling i mellem teori og praksis.

- at samarbejdet tager udgangspunkt i den omkringliggende verden og fremmer dermed også den lokale sammenhængskraft. Samarbejdet bidrager til, at børnene i højere grad stifter bekendtskab med mulighederne i forenings- og kulturlivet, videreuddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet.

- at eleverne i samarbejdet møder eksterne formidlere/undervisere, der motiverer og kvalificerer elevernes læring med specifikke faglige vinkler, dybdegående viden og engagement.

- at samarbejdet mellem skoler og aktører fra foreningslivet, kulturinstitutioner, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og forældre kvalificerer og skaber variation i skoledagen og giver rum for, at elevernes individuelle interesser og talenter kan understøttes ved at inddrage undervisere og læringsmiljøer fra verden uden for skolen.

- at samarbejdet skaber andre rammer og læringsrum, der giver mulighed for, at eleverne er i nye roller og dermed oplever deres samvær på nye måder.

 Tegn på at der på Ny Holte Skole bliver arbejdet med Åben Skole:

 - Det fremgår tydeligt at de enkelte årganges årsplaner, at der er planlagt aktiviteter fra Åben Skole

 Organisering:

 - På skoleårets første forældremøde inddrages forældrene og høres om de evt. kan bidrage til åben skole for klassen eller skolen. Lærerne vurderer herefter om indkomne tilbud, er relevante i forhold til årets planlægning. 

- I løbet af foråret tager afdelingsleder Åben Skole på som et punkt til teammøde. Der drøftes ideer og planlagte aktiviteter.

- Alle lærere deltager i kommunale arrangementer til fremme af Åben Skole, for at blive præsenteret for et stort udvalg af aktiviteter.

- Medarbejderne kan finde inspiration på de formidlingsplatforme som f.eks. www.skolenivirkeligheden.dk, hvor kommunens tilbud til Åben skole er samlet.

 Evaluering:

- Der evalueres løbende på teammøder i forhold til Åben Skole aktiviteter og udbytte for elevernes læring, sundhed og trivsel.

- Der evalueres en gang årligt på elevrådsmøde

- Der evalueres en gang årligt i skolebestyrelsen

 De formelle rammer:

Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper som af kommunens børne- og ungepolitik samt Folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i § 3, stk. 4, at "Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner.”

 Vedtaget i skolebestyrelsen d. 21. juni 2016